SMARTMEDICAL VISPĀRĪGIE LIETOŠANAS NOTEIKUMI

10.08.2020   v.1.0

 

NOTEIKUMU NOLŪKS

Šie Noteikumi ir izveidoti SmartMedical, SmartMedical Veselības Apdrošināšanas Norēķinu, SmartMedical Zāļu Verifikācijas (visi kopā turpmāk saukti SMARTMEDICAL) programmatūru lietotāju darbību noteikšanai.

LIETOTIE TERMINI

Iestāde - fiziskā vai juridiskā persona, kura izmanto SMARTMEDICAL programmatūru savu funkciju nodrošināšanai.

Pakalpojumu sniedzējs - SIA "Blue Bridge Technologies".

Lietotājs - šo Noteikumu izpratnē SMARTMEDICAL programmatūras reģistrēts lietotājs ar lietotājvārdu un paroli.

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

Šie noteikumi ir saistoši visiem lietotājiem, kuri lieto SMARTMEDICAL programmatūru; lai sāktu vai turpinātu lietot SMARTMEDICAL programmatūru, Lietotājam obligāti jāpiekrīt un jāievēro lietošanas noteikumi.

Savu piekrišanu ievērot noteikumos minētās prasības Lietotājs apliecina, nospiežot pogu “Piekrītu” noteikumu piekrišanas logā.

Ja Lietotājs nepiekrīt šiem noteikumiem, tam nav tiesību lietot (vai turpināt lietot ) SMARTMEDICAL programmatūru; savu izvēli Lietotājs apliecina, nospiežot pogu “Nepiekrītu” noteikumu piekrišanas logā. Pēc šīs darbības veikšanas Lietotāja darbība SMARTMEDICAL programmatūrā tiek pārtraukta.

Aktuālā noteikumu versija vienmēr ir pieejama programmatūras pieslēgšanās logā vai arī sadaļā “Palīdzība” -> Lietošanas noteikumi.

Katra Lietotāja pienākums ir iepazīties ar Lietošanas noteikumiem un ievērot tajos noteiktās prasības.

Prasību neievērošana ir būtisks pārkāpums, kas var rezultēties tiesību anulēšanā lietot SMARTMEDICAL programmatūru.

Par konstatētajiem traucējumiem SMARTMEDICAL darbībā Lietotājs nekavējoties informē Pakalpojuma sniedzēju, nosūtot ziņojumu uz e-pastu atbalsts@smartmedical.lv vai zvanot pa tālruni 27 880 015.

Saņemot šādu pieteikumu, Pakalpojuma sniedzējs uzsāk pakalpojuma pieejamības atjaunošanas darbus.

DROŠĪBAS NOTEIKUMI

Lietotājs var izmantot SMARTMEDICAL programmatūru tikai sistēmā paredzētajiem mērķiem un darba pienākumu veikšanai. Strādājot ar SMARTMEDICAL programmatūru, ir aizliegts veikt jebkādas kaitnieciskas darbības.

Lietotājs uzņemas atbildību par SMARTMEDICAL programmatūras lietošanas laikā ievadīto, apstrādāto un saglabāto personu datu un citas informācijas drošību, tiesiskumu, pareizību un precizitāti, kā arī garantē, ka veiks šo datu pārbaudi, labošanu, dzēšanu vai citas apstrādei nepieciešamās darbības, ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus.

Lietotājs ir atbildīgs par SMARTMEDICAL programmatūras drošu lietošanu, sistēmas piekļuvei izmantojot tikai savu individuālo lietotāja vārdu un paroli, kuru tur slepenībā no citiem lietotājiem.

Pēc pieciem (5) neveiksmīgiem pieslēguma mēģinājumiem lietotāja konts tiek bloķēts.

SMARTMEDICAL piekļuves paroles ir jānomaina ik pēc 90 dienām. Lietotāja vārdu un paroli Lietotājam piešķir iestādes atbildīgā persona; darba attiecības vai sadarbību pārtraucot, Lietotāja piekļuves konts tiks slēgts.

Aizmirstot paroli, vai arī gadījumā, ja konts tika bloķēts, Lietotājam ir jāvēršas pie Iestādes atbildīgās personas paroles nomaiņai vai jāizmanto paroles nomaiņas pašapkalpošanās iespēju, izmantojot Lietotāja kontakta informāciju ( e-pasts un tālrunis ).

Lietotājam, izmantojot savu individuālo lietotāja vārdu, vienlaicīgi var būt tikai viens pieslēgums SMARTMEDICAL.

Lietotājs var pieslēgties pie SMARTMEDICAL programmatūras, tikai izmantojot ar Iestādes vadības lēmumu noteiktos tehniskos resursus ( datorus, planšetdatorus , viedtālruņus ).

Iestāde nodrošina šo resursu atbilstību un ekspluatācijas kārtību 2014. gada 11. marta MK noteikumu Nr. 134 “Par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu” 14. punktā noteiktajām drošības prasībām, kā arī CERT.LV prasībām.

Lietotājam ir jāuztur aktuālā statusā sava kontaktinformācija ( e-pasts, tālrunis ). Šī informācija tiks izmantota saziņai ar Lietotāju, kā arī paroļu nomaiņai ( password reset ).

Drošības incidenta gadījumā Lietotājam ir jāvēršas pie Iestādes atbildīgās personas, kā arī jāinformē tehniskā atbalsta dienests pa e-pastu atbalsts@smartmedical.lv.

NOTEIKUMU GROZĪŠANA

Pakalpojuma sniedzējs nepieciešamības gadījumā var mainīt šos noteikumus. Mainoties noteikumiem, Pakalpojumu sniedzējs informē Lietotājus par Noteikumu izmaiņām, lūdzot ar tām iepazīties un akceptēt.